Bygglov solceller

Hur fungerar det egentligen med bygglov
för solceller?

I de allra flesta fall är grundregeln att det inte krävs bygglov för solceller på villor. Bygglovsreglerna för solceller förenklades ordentligt under 2018 och syftet var att underlätta installationer av solcellsanläggningar så att fler kan ta del av fördelarna med egenproducerad solenergi - utan långa och krångliga handläggningstider. Och desto fler solcellsanläggningar som skapar energi kommer göra elnätet allt säkrare i tider då elbehovet blir allt större. 

 

assemblin-icon-power
vaxelriktare-1

Inga bygglov solceller - det här är kraven för att bygglovsbefrielse ska gälla

Som regel krävs alltså inga bygglov när du ska installera din solcellsanläggning, men för att bygglovsbefrielsen ska gälla finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda som Boverket beskriver på sin webbplats. Kriterierna är följande.

 1. Solcellerna ska monteras utanpå din byggnads fasadbeklädnad eller täckningsmaterial

 2. Panelerna måste följa byggnadens form

 3. Solcellsanläggningen får inte monteras på byggnader eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

 4. Solcellerna får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret

 5. Att detaljplanen för ditt område inte kräver bygglov för solcellsanläggningen

Kräver solceller på marken bygglov? Fristående solcellsanläggningar på mark kräver inte bygglov, varken i detaljplanerat område eller utanför. Befrielsen från bygglov för solceller på mark gäller även om området är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Fri rådgivning

Lokala krav och bestämmelser avgör om
det behövs bygglov för solceller eller en bygganmälan

Det är viktigt att känna till att lokala krav som bestämts i detaljplanen där du bor kan innebära att bygglovsbefrielsen inte gäller. För att enklast ta reda på vad som gäller hos dig kontaktar du kommunens bygglovsavdelning. Behöver man bygglov för solceller är det till kommunen man ansöker om det. Det kan vara så att även om det inte krävs ett fullskaligt bygglov kan en bygganmälan ändå krävas och då får installationen ändå inte påbörjas innan du fått ett startbesked. Det är alltid du som låter utföra installationen som är ansvarig för att eventuella krav för bygglov solceller följs.

IMG_4034-1

När kan bygglov för solceller ändå vara aktuellt?

Vid vissa omständigheter kan bygglov krävas för din solcellsanläggning. Här listar vi sådana omständigheter som är bra att ha koll på.

I dessa fall behöver solceller bygglov:

 • Byggnaden är K-märkt
 • När solcellerna är tak- eller fasadintegrerad
 • Om ditt hus har ett platt tak som kräver en ställning för att få lutning på solcellerna
 • Solceller har förbjudits i områdets detaljplan
 • Huset finns i ett område av riksintresse för totalförsvaret
 • Om byggnaden är av kulturhistoriskt, miljömässigt, historiskt eller konstnärligt värde

Bygglov solceller utanför detaljplanerat område

Om byggnaden du planerar att montera solceller på ligger utanför detaljplanerat område behövs inga bygglov. I mycket sällsynta fall kan kommunen i så kallade områdesbestämmelser bestämt att det krävs bygglov men det är som sagt väldigt ovanligt, dubbelkolla med byggnadskontoret i din kommun. Det är den som låter utföra installationen som ansvarar för att eventuella krav för bygglov solceller följs oavsett om det är inom eller utom detaljplanerat område.

Kontakta oss idag så berättar vi mer

 

Vector 3