Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan köparen och Assemblin avseende installation av solcellsanläggning på Fastighet.
1. Definitioner

Assemblin: Assemblin Solar AB, 559028-2900. Assemblin är ett dotterbolag till Assemblin El AB och är en del av Assemblin-koncernen.
Avtalet: Signerad offert med förtecknade bilagor mellan Köparen och Assemblin avseende installation av solcellsanläggning på Fastigheten.

Fastigheten: Den fastighet på vilket Assemblin installerar solcellsanläggning.

Köparen: Den eller de personer som enligt Avtalet köper aktuell installation av solcellsanläggning av Assemblin på sin Fastighet.

Tjänsten: Det arbete Assemblin ska utföra enligt Avtalet inklusive ingående material.

 

2. Distansköp

Om köpet av Tjänsten sker utanför Assemblins affärslokal, t.ex. hemma hos Köparen, genom telefon eller via internet, gäller lag (2005:59)

om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köpet sker i Assemblins affärslokal gäller däremot inte lagen.

 

3. Betalningsvillkor

   Faktura ska betalas senast inom tio (10) dagar från det att fakturan utfärdades. Betalas inte fakturan senast på förfallodagen utgår påminnelseavgift 50 kr och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

   Assemblin erbjuder en finansieringslösning genom Wasa Kredit. Om Köparen önskar utnyttja denna lösning ingås ett separat avtal mellan Köparen och Wasa Kredit.

   Köparen godkänner att Assemblin gör en kreditupplysning på Köparen.

 

4. Reklamation

Om Köparen anser att Tjänsten är felaktig har Köparen rätt att reklamera den. Detta måste göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts.

   Reklamation görs skriftligen till antingen Assemblin uppgivna postadress eller per e-post till info@assemblinsolar.se. Reklamationen ska minst innehålla angivande av avtalsnummer, tidpunkt för när felet upptäcktes och en beskrivning av felet.

5. Ångerrätt

Vid köp på sätt som anges lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Köparen i vissa fall rätt att frånträda köpet (ångerrätt). Vid köp av tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då Avtalet ingås. Om Köparen vill utöva sin ångerrätt måste det meddelas Assemblin skriftligen senast inom 14 dagar efter att Avtalet signerades av bägge parter (ångerfrist). Om Köparen vill utöva sin ångerrätt ska det meddelas Assemblin skriftligen till info@assemblinsolar.se med angivande av att ångerrätten utövas samt avtalsnummer. Om Köparen vill utöva sin ångerrätt kan Konsumentverkets standardformulär användas och bifogas e-postmeddelandet ovan. Formuläret finns på följande länk.

   Köparen samtycker till att Tjänsten får påbörjas innan ångerfristen löpt ut och är införstådd med att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts.

 

6. Leverans av material

Kostnader för leverans av det material som omfattas av Tjänsten ingår i avtalat pris.

   Före installationsarbetena för Tjänsten påbörjas levereras det material som ingår i Tjänsten till Fastigheten. Assemblin eller av Assemblin anlitat transportföretag kommer meddela tidpunkt till Köparen i god tid före leveransen.

   När materialet har levererats till Fastigheten övergår ansvaret (risken) för materialet till Köparen. Med detta avses bland annat ansvar för att materialet blir skadat eller stulet.

 

7. Ändring- och tilläggsarbeten

Köparen har rätt att skriftligen beställa ändrings- och tilläggsarbeten.

   Ändrings- och tilläggsarbeten debiteras på löpande räkning.

 

8. Bygglov och andra tillstånd

Det är Köparens ansvar att kontrollera om solcellsanläggningen är bygglovspliktig och/eller förenad med andra tillstånd. Det är även Köparens ansvar att ombesörja och bekosta sådana eventuella lov och tillstånd.

 

9. Garantier

Assemblin ger följande garantier för sina arbeten

  • Produktgaranti solcellspaneler femton (15) år.
  • Effektgaranti solcellspaneler tjugofem (25) år. Med effektgaranti avses att panelerna efter 25 år ska producera minst 84,8 % av ursprunglig effekt.* Den beräknade årliga effektminskningen framgår av Assemblins hemsida.
  • Växelriktare tio (10) år.
  • Assemblins arbete i övrigt fem (5) år.

   Garantierna täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i produkt m.m. vid leverans. Garantin börjar gälla från det att Assemblin meddelat att Tjänsten är färdigställd.

   Garantierna gäller inte om Assemblin gör sannolikt att en försämring beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande, felaktig skötsel, eller något liknande förhållande på Köparens sida. Detsamma gäller om annan än Assemblin utför förändringar i Tjänsten.

 

10. Köparens övriga åtaganden

Köparen ska se till att Assemblin har tillgång till elström, vatten och toalett.

 

11. Skattereduktion för grön teknik

Vid skattereduktion för grön teknik gäller följande.

   Köparen är skyldig att på begäran uppvisa ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion som Köparen utnyttjat under året.

   Köparen är skyldig att betala återstående arbets- och materialkostnad till Assemblin om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter Assemblins ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller dock inte om skälet för att utbetalningen inte medges eller återkrävs beror på någon omständighet som Assemblin ansvarar för.

   Betalning av återstående arbets- och materialkostnad ska ske inom tio (10) dagar från den dag Assemblin framställt krav. Därefter följer dröjsmålsränta enligt räntelagen.

   Köparen försäkrar att hen är ägare av Fastigheten samt att Köparen nyttjar densamma.

   Skattereduktion för installationen ges för arbete och material. Övriga kostnader ska Köparen betala i sin helhet. Vid installation av grön teknik till fast pris uppgår kostnaderna för arbete och material till 97 procent av totalpriset. Övriga kostnader, som Köparen ska betala i sin helhet, uppgår således till 3 procent av det totala priset.

12. Egenkontroller

I Tjänsten ingår inte besiktning av färdigställt arbete. Däremot utför Assemblin egenkontroller av de elinstallationsarbeten som utförs inom ramen för Tjänsten.

 

13. Föranmälan elnätsbolag

En förutsättning för Avtalet är att föranmälan till elnätsbolag godkänts. Anläggningen får inte startas för produktion före det att elnätsbolaget godkänt anläggningen och vid behov bytt elmätare. Eventuellt byte av elmätare är Köparens ansvar.

   Assemblin har inget ansvar för krav på nätförstärkningar. Om behov av nätförstärkning framkommer är Assemblins ansvar begränsat till att under installationen justera anläggningen enligt nätägarens önskemål. Vid nätförstärkning som utförs av nätägare efter det att Assemblin slutfört installationen justerar Assemblin anläggningen endast om Köparen begär det.

 

14. Övrigt

Assemblin har inget ansvar för brister i befintlig byggnadskonstruktion eller elinstallation. Köparen är införstådd med att normalt slitage kan förekomma i samband med Assemblins arbete. Med normalt slitage avses exempelvis mindre bucklor och repor på tak.

   Köparen är införstådd med eventuella befintliga takpannor kan skadas i samband med montaget. Med anledning härav åtar sig kunden att kostnadsfritt tillhandahålla tjugo (20) stycken takpannor som Assemblin kan använda i händelse av att befintliga takpannor skadas.

   Köparen ansvarar för att tillhandahålla ett fungerande internet eftersom solcellsanläggningen är beroende av det. Assemblins ansvar är begränsat till att förbereda anslutning till befintligt nätverk.
Assemblin har inget ansvar för förbättringar av befintligt nätverk.

   Assemblin förbehåller sig rätten att byta ut offererade produkter till likvärdiga produkter med samma funktion och effekt.

   Grävning ingår inte i Tjänsten om annat inte skriftligen överenskommes mellan parterna.

   Köparen är införstådd med att det är strikt förbjudet att beträda de byggnadsställningar som Assemblin använder vid utförandet av Tjänsten.

 

15. Personuppgifter

För att kunna fullgöra eventuella garantiåtgärder godkänner Köparen att Assemblin sparar Köparens kontaktuppgifter under avtalad garantitid samt information och fotografier på utförd Tjänst. Köparen godkänner även att fotografier på anläggningen används i marknadsföringssyfte.

   Köparen samtycker till att Assemblin sparar Köparens kontaktuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till Köparen avseende Assemblins produkter.

 

16. Uppförandekod

Assemblin har en uppförandekod som beskriver de grundläggande etiska principer som är vägledande för alla beslut och alla handlingar inom hela Assemblin-koncernen. Uppförandekoden finns tillgänglig på följande länk.

 

17. Tvist

Om tvist uppstår mellan Köparen och Assemblin angående Tjänsten har Köparen rätt att få tvisten prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som erbjuder ett alternativ till att få en tvist prövad i domstol. Information om hur Köparen kan få tvisten prövad av ARN finns på följande länk.

 

 

*För att mäta effekt krävs test i viss specifik labbmiljö, så kallade Standard Test Conditions (STC). Dessa förhållanden inkluderar bl.a. att solinstrålningen är 1000 W/m² med 0 graders infallsvinkel, att solcellstemperaturen är 25 ˚C och att luftmassan (Air Mass/AM) har ett värde om AM 1,5. AM avser den längd som solljus färdas genom jordens atmosfär. Ett AM-värde om AM 1 innebär att solen står i zenit och således att solljuset färdas kortast möjliga sträcka till jordens yta genom atmosfären.

       Dessa förhållanden kan inte råda i Sverige varför solcellernas verkningsgrad är lägre jämfört med test i STC-miljö. Vid bedömning av solcellspanelernas verkningsgrad i förhållande till effektgarantin enligt detta Avtal är Köparen införstådd med att hänsyn således måste tas till svenska förhållanden.